Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Voorwoord

Onderwijs met overtuiging

De vereniging heeft op veel fronten een goed jaar achter de rug. Wanneer we de resultaten vergelijken met de landelijke resultaten in de benchmark mogen we meer dan tevreden zijn.

Onderwijs

Voor het zoveelste jaar op een rij scoren alle OMO-opleidingen bij de examens hoger dan het landelijk gemiddelde. Deze positieve tendens kan niet meer aan het toeval toegerekend worden. Van de leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg heeft zelfs 99 procent het diploma behaald.

Waardengedreven onderwijs

De discussie over identiteit wordt gevoerd vanuit drie basisbegrippen: goed onderwijs, een goed mens en goed leven. Onze overtuiging is dat deze begrippen niet alleen aandacht moeten krijgen tijdens de lessen levensbeschouwing maar overal in de scholen tot leven gebracht en gehouden moeten worden. Dan kunnen we spreken over waardengedreven onderwijs. Om daar inhoud aan te geven worden nu handreikingen geformuleerd die door alle docenten gebruikt kunnen worden.

Tevreden én gezonde medewerkers

De gemiddelde score van 8,5 op algemene tevredenheid laat zien dat de OMO-medewerkers zeer tevreden zijn over hun werk. Deze score stijgt zelfs nog met 0,3 punten uit boven de resultaten van twee jaar geleden. Er is wel nog een aantal aspecten die beter kunnen, namelijk de ervaren werkdruk, de gesprekscyclus en communicatie. Daaraan wordt de komende tijd extra aandacht besteed.

De ziekteverzuimcijfers laten zien dat de aandacht die de afgelopen tijd besteed is aan het verbeteren van het re-integratie- en het ziekteverzuimbeleid zijn vruchten afwerpt. Er is een dalende trend zichtbaar in het ziekmeldingspercentage en de verzuimduur.

Voor beide onderwerpen geldt dat de resultaten op de OMO-scholen beter zijn dan de landelijke benchmark.

Kennisdelen en opleiden

Kennisdeling staat onverminderd hoog op de beleidsagenda. Kennisdelen draagt bij aan de professionalisering en persoonlijke ontwikkeling van ieder individu. Dat is de kracht van de vereniging. Steeds meer medewerkers nemen zelf het initiatief dit te organiseren. Daarnaast zetten we verschillende middelen in om kennisdeling te bevorderen.

Naast het toenemende aantal vak- en functienetwerken en de netwerken van leidinggevenden zorgen de activiteiten in de Academische Opleidingsscholen (AOS’en) voor verbinding in de hele vereniging. Alle OMO-scholen zijn verbonden aan een van de, inmiddels vier, AOS’en. AOS Zuidoost-Brabant is in 2015 officieel erkend als academische opleidingsschool. De drie oorspronkelijke AOS’en zijn in 2015 opnieuw erkend. Naast het initieel opleiden heeft de vereniging de ambitie ook post-initieel opleiden te bevorderen. Deze opleidingen, voor onze docenten met werkervaring, worden succesvol door de AOS’en ondersteund en bevorderen de academisering van onze docenten.

Kwaliteitsontwikkeling

Scholen besteden voortdurend aandacht aan de kwaliteit van hun onderwijs. Tot voor kort bestond dat hoofdzakelijk uit activiteiten die ertoe leidden dat aan de minimumeisen van de inspectie werd voldaan. We willen af van het controlerende mechanisme dat de inspectie hanteert en komen tot een werkwijze die recht doet aan een lerende gemeenschap. Daarom gaan we op zoek naar gemeenschappelijkheid in de hele vereniging. We stellen eigen doelen vanuit het oogpunt daarvan en van elkaar te leren zodat daarmee de onderwijskwaliteit steeds verder verbetert. Idealiter controleert de inspectie op termijn alleen dit systeem van kwaliteitsontwikkeling.

Demografische ontwikkelingen

De daling van het leerlingenaantal concentreert zich voornamelijk in de westelijke- en oostelijke gebieden van Noord-Brabant. Deze daling heeft consequenties voor de plaatselijke samenleving, het leefklimaat en het vestigingsklimaat van bedrijven. In samenwerking met collega-besturen en de gemeenten in die regio’s vindt regelmatig overleg plaats over het behoud van een dekkend onderwijsaanbod. Het vergt een zorgvuldige planning om te blijven voldoen aan onze maatschappelijke opdracht een zo fijnmazig mogelijk onderwijsaanbod in die regio’s te behouden.

De demografische ontwikkelingen hebben niet tot gevolg dat er personeel moet worden ontslagen. De komende jaren verlaat namelijk een grote groep docenten de scholen in verband met hun pensionering. Zorgelijk is wel dat daarmee veel universitair opgeleide docenten de school verlaten waardoor veel academische kennis verdwijnt.

Financiën

De financiële doelstellingen zijn niet volledig gehaald. De begroting en de werkelijke uitgaven zijn enigszins uit balans. De scholen konden de lasten van de loonsverhoging in 2015 eenvoudig opvangen zonder de daarvoor beschikbaar gestelde middelen in te moeten zetten. De vele, eenmalige, onvoorziene baten zijn hier mede debet aan. Het resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve van de vereniging.

In voorbereiding op de hierboven genoemde grote uitstroom van personeel dat met pensioen gaat worden de extra ontvangen middelen onder andere gereserveerd om op termijn ‘braindrain’ in de scholen te voorkomen. Voordat zij stoppen worden jonge docenten aangenomen zodat er overdracht kan plaatsvinden en kennis en expertise in de school behouden blijft.

Zorgen zijn er over de financiële risico’s veroorzaakt door de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. De toekenning van de middelen door de samenwerkingsverbanden aan scholen met lwoo en pro leidt vooralsnog tot grote vraagtekens. Hierdoor is bestuurlijke druk ontstaan die niet altijd effectief is. Van belang is dat de doelstellingen behaald worden, namelijk onderwijs dat past bij elke leerling. De ontwikkelingen volgen we nauwgezet.

Tot slot

We zijn positief gestemd over het afgelopen jaar. De onderwijsresultaten zijn (weer) goed, de medewerkers zijn over het algemeen tevreden en gezond en de materiele omstandigheden zijn goed. Van stilzitten is echter geen sprake. De voorbereidingen voor het nieuwe strategisch document, Koers 2023, zijn in volle gang. Met vele betrokkenen in en bij de vereniging zijn al, of worden nog, intensieve gesprekken gevoerd. Met alle inbreng wordt de koers voor de volgende periode bepaald.

In september 2016 bestaat vereniging Ons Middelbaar Onderwijs precies 100 jaar. Aan deze mijlpaal besteden we in de loop van het schooljaar 2016-2017 de nodige aandacht. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang.

Ontstaan vanuit een behoefte aan goede verdeling van onderwijsaanbod, meer hoger opgeleiden en culturele emancipatie van katholieken, heeft de vereniging bijgedragen aan de sociale en economische ontwikkeling van Noord-Brabant. De komende jaren richten we ons op de ontwikkeling van onze leerlingen in een snel veranderende maatschappij waarin technologische vernieuwingen en mondialisering centraal staan. Uiteraard met behoud van onze identiteit: onderwijs met overtuiging.

Raad van bestuur vereniging Ons Middelbaar Onderwijs,
Eugène Bernard
Yvonne Kops

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)