Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Code Goed Onderwijsbestuur

De VO-raad kent sinds 2008 een Code Goed Onderwijsbestuur. Deze code is in 2015 herzien en kent sindsdien zes lidmaatschapseisen voor aansluiting bij de VO-raad. De eisen hebben betrekking op verantwoording, medezeggenschap en het tegengaan van belangenverstrengeling. Zo moeten het jaarverslag, de klachtenregeling en de klokkenluidersregeling worden gepubliceerd en de aanpak van de horizontale dialoog met externe stakeholders worden geformaliseerd, verankerd, onderhouden en vermeld in het jaarverslag. Al dan niet betaalde (neven)functies van bestuurders en toezichthouders moeten openbaar gemaakt worden.

Binnen de vereniging waren twee onderdelen van de eisen nog niet exact conform uitgevoerd:

  • Het bestuur publiceert al dan niet betaalde (hoofd- en) nevenfuncties van bestuurder(s) en toezichthouder(s).

  • Het bestuur evalueert jaarlijks het eigen functioneren, legt de conclusies en afspraken schriftelijk vast en doet hierover verslag in het jaarverslag.

Deze punten zijn de afgelopen periode opgepakt door op de verenigingswebsite alle al dan niet betaalde nevenfuncties van de bestuurder(s) en toezichthouders te vermelden. De evaluatie van de raad van toezicht en die van de raad van bestuur maakt onderdeel uit van het verslag van de raad van toezicht, als onderdeel van het jaarverslag van de vereniging.

Daarnaast kent de code 47 richtlijnen voor goed bestuur, waarvoor het ‘pas toe of leg uit’-principe geldt. De vereniging kiest voor een eigen code; rekening houdend met de ‘gebonden’ code van de VO-raad en de relevante maatschappelijke ontwikkelingen op dit terrein. In de loop van 2016 wordt hiervoor een voorstel voorgelegd aan de schoolleiders, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de raad van toezicht.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)