Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Scholen

Het resultaat van de scholen gezamenlijk bedroeg in 2015 0,4 miljoen euro negatief en wijkt daarmee 2,6 miljoen euro positief af van de begroting. De verklaring voor deze positieve afwijking is op hoofdlijnen als volgt:

 • Hogere rijksbijdragen ad 5,0 miljoen euro (1,4% t.o.v. begroting en 1% t.o.v. totale baten) door:

  • 2,1 miljoen euro hogere lumpsumopbrengsten door gewijzigde leerlingaantallen en indexaties;

  • 1,7 miljoen euro meer inzet van OCW subsidies (niet-geoormerkt) dan begroot;

  • 1,0 miljoen euro meer ontvangen doorbetalingen rijksbijdragen vanuit samenwerkingsverbanden;

 • Hogere overige baten ad 3,1 miljoen euro (38,5% t.o.v. begroting en 0,6% t.o.v. totale baten). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere detacheringsopbrengsten, schenkingen vanuit opgeheven stichtingen en hogere ontvangsten vanuit de samenwerkingsverbanden;

 • Hogere lonen en salarissen ad € 4,3 miljoen euro (1,2% t.o.v. begroting en 0,9% t.o.v. totale baten) doordat:

  • de formatie gemiddeld 71,2 fte hoger is dan begroot. De werkelijke GPL is 68.620 euro, waardoor dit resulteert in 4,9 miljoen euro aan extra lasten (1,4% t.o.v. begroting en 1% t.o.v. totale baten);

  • de gemiddelde personeelslast is 110 euro lager dan begroot. Het gemiddeld aantal begrote fte’s bedraagt 5.325, waardoor dit resulteert in 0,6 miljoen euro lagere lasten (0,2% t.o.v. begroting en 0,1% t.o.v. totale baten);

 • De kosten voor personeel niet in loondienst zijn 2,1 miljoen euro hoger dan begroot (13,3% t.o.v. begroting en 0,4% t.o.v. totale baten). De begroting wordt met name overschreden in de categorieën uitbesteed werk onderwijs en schoonmaak. Deze hogere lasten worden deels gecompenseerd door hogere ontvangen uitkeringen. De ontvangen uitkeringen zijn 1,5 miljoen euro hoger dan begroot;

 • De overige personele lasten zijn 0,9 miljoen euro lager dan begroot. Dit wordt onder andere veroorzaakt door lagere studiekosten (0,5 miljoen euro);

 • Hogere afschrijvingslasten van 0,2 miljoen euro (1,8% t.o.v. begroting);

 • Hogere huisvestingslasten van 0,2 miljoen euro (0,9% t.o.v. begroting);

 • De overige lasten zijn 1,7 miljoen euro hoger dan begroot (3,6% t.o.v. begroting en 0,3% t.o.v. totale baten). Met name door hogere lasten m.b.t. reizen/excursies, hogere lasten voor boeken en licenties en hogere advieskosten.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)