Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Verenigingstaken

Het exploitatieresultaat van de verenigingstaken over 2015 is 8,0 miljoen euro positief. De belangrijkste oorzaken:

  • Door verschillende wijzigingen in de materiële en personele lumpsum is 7,1 miljoen euro meer ontvangen dan verwacht tijdens het opstellen van de begroting. De ontvangen materiële lumpsum is 0,2 miljoen euro hoger door een eenmalige additionele verhoging van de lumpsum en een verhoging van de vergoeding voor lesmateriaal per leerling. Een aantal wijzigingen in de personele lumpsum zijn verantwoordelijk voor een positief effect van 6,9 miljoen euro. Enerzijds betreft dit de toevoeging van de kabinetsbijdrage van 0,44% voor de financiering van de loonontwikkelingen voor primaire arbeidsvoorwaarden en de premiekostenontwikkeling van de sociale werkgeverslasten (-0,66%). Daarnaast heeft het Kabinet een loonruimte-overeenkomst publieke sector afgesloten. In deze overeenkomst wordt het primaire loon in 2015 verhoogd met 2,18%. Financiering van deze overeenkomst vindt plaats vanuit de verlaging van de pensioenpremies ABP en FPU-premie en bijdragen vanuit het kabinet en werkgevers. Dit laatste gaat om een bijdrage van 1,18%. Hiervan wordt 1% door het kabinet aan de lumpsum toegevoegd en 0,18% wordt door de werkgever zelf betaald.
    Vanuit continuïteits- en voorzichtigheidsoverwegingen en om op verenigingsniveau ruimte te houden om incidenten op te vangen is besloten om voor de algemene reserve van de verenigingstaken een minimum aan te houden van 3% van de totale baten van de vereniging. Dit komt in de praktijk neer op circa 15 miljoen euro. Door toevoeging van de totale bijstelling van 7,1 miljoen euro aan de algemene reserve van de verenigingstaken wordt het gewenste niveau van de algemene reserve vrijwel behaald.

  • De rentekosten zijn 1,5 miljoen euro lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een vaststelling van de interne rekenrente voor 2015 op 1,2%, terwijl in de begroting rekening is gehouden met 4%. De interne rente wordt jaarlijks achteraf bijgesteld op basis van de werkelijke kosten met betrekking tot de financiering van de projecten. Gezien de huidige lage rentestand heeft dit in 2015 geleid tot een lagere rente dan begroot;

  • De kosten voor OMO Cloud zijn ten laste gebracht van de verenigingstaken. Dit heeft een negatief effect op het resultaat van circa 0,6 miljoen euro.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)