Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Balans 2015-2019

ACTIVA

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

Materiële vaste activa

317.000

 

297.000

 

301.000

 

359.000

 

345.000

Financiële vaste activa

-

 

-

 

-

 

-

 

-

VASTE ACTIVA

317.000

 

297.000

 

301.000

 

359.000

 

345.000

Voorraden

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Vorderingen

15.000

 

15.000

 

15.000

 

15.000

 

15.000

Effecten

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Liquide middelen

25.000

 

92.000

 

80.000

 

23.000

 

25.000

VLOTTENDE ACTIVA

40.000

 

107.000

 

95.000

 

38.000

 

40.000

          

TOTAAL ACTIVA

357.000

 

404.000

 

396.000

 

397.000

 

385.000

PASSIVA

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

EIGEN VERMOGEN

         

Algemene reserve

127.000

 

123.000

 

116.000

 

111.000

 

108.000

Bestemmingsfonds (privaat)

7.000

 

7.000

 

6.000

 

6.000

 

5.000

 

134.000

 

130.000

 

122.000

 

117.000

 

113.000

VOORZIENINGEN

30.000

 

29.000

 

26.000

 

24.000

 

21.000

LANGLOPENDE SCHULDEN

90.000

 

156.000

 

154.000

 

160.000

 

152.000

KORTLOPENDE SCHULDEN

103.000

 

89.000

 

94.000

 

96.000

 

99.000

          

TOTAAL PASSIVA

357.000

 

404.000

 

396.000

 

397.000

 

385.000

    Tabel 6: Balans tot en met 2019 (bedragen x 1.000 euro)

    Bovenstaande tabel toont de verwachte balans voor de komende jaren op basis van de meerjarenbegroting 2016-2019 en de meerjarenliquiditeitsprognose. De langlopende schulden zullen in 2016 naar verwachting met circa 66 miljoen euro stijgen. Momenteel worden gesprekken gevoerd met de Europese Investeringsbank over een langlopend krediet van circa 60 miljoen euro ter financiering van toekomstige bouwprojecten. De investeringen in deze projecten zullen in 2018 leiden tot een forse stijging van de vaste activa. Het aantrekken van de langlopende financiering leidt in eerste instantie tot een toename van de vlottende activa (liquide middelen), maar door de investeringen in de bouwprojecten dalen de vlottende activa uiteindelijk weer.

    pagina opties

    Mijn OMO verslag (0)