Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Ontwikkeling financiële kengetallen

Het onderstaande overzicht geeft een samenvatting van de financiële kengetallen van 2015 tot en met 2019. Als referentiekader zijn de meest recente interne en externe criteria weergegeven.

Kengetal

Richtlijn

 

OMO

 

OMO

 

OMO

 

OMO

 

OMO

OCW / OMO

 

in 2015

 

in 2016

 

in 2017

 

in 2018

 

in 2019

            

Solvabiliteit (incl. voorzieningen)

> 30%

 

46%

 

39%

 

37%

 

36%

 

35%

Weerstandsvermogen

> 18%

 

26%

 

26%

 

25%

 

24%

 

23%

Rentabiliteit (over 3 jaar)

> 0%

 

2,6%

 

0,9%

 

0,4%

 

-1,0%

 

-1,0%

Liquiditeit

> 0,75

 

0,7

 

1,6

 

1,3

 

0,8

 

1,2

Financiële buffer

< 15%

 

2%

 

13%

 

10%

 

-2%

 

-2%

DSCR backward

> 1,2

 

20,0

 

6,2

 

2,2

 

2,7

 

2,7

DSCR forward

> 1,2

 

15,1

 

2,6

 

2,2

 

2,5

 

2,7

Tabel 7: Kengetallen tot en met 2019

Solvabiliteit

Binnen vereniging OMO wordt gestuurd op solvabiliteit. De verwachting is dat de solvabiliteitspositie van de vereniging de komende jaren zal dalen door investeringen in het onderwijsproces, ontwikkelingen op het gebied van doordecentralisatie en de inzet van de incidentele middelen, die eind 2013 middels het Herfstakkoord zijn ontvangen.

Het ministerie van OCW hanteert een signaleringsondergrens van 30%. De verwachting is dat OMO in 2019 uitkomt op een solvabiliteit van circa 35%. In verband met het langlopende krediet wordt door de BNG Bank een minimumeis van 20% gehanteerd, waarbij in de berekening van de solvabiliteit de post voorzieningen niet wordt meegenomen. Op basis van deze rekenmethodiek komt de vereniging in 2019 uit op circa 29%.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is een afgeleide van de solvabiliteit. De streefwaarde bedraagt bij gelijkblijvende omstandigheden 18%. Ultimo 2015 bedraagt de omvang van het eigen vermogen 134 miljoen euro en is het weerstandsvermogen circa 26%. De verwachting is dat dit percentage zal dalen naar circa 23% in 2019. De incidentele middelen, die eind 2013 uit het Herfstakkoord zijn ontvangen, worden de komende jaren ingezet ten behoeve van het onderwijs. Hiervoor wordt bewust negatief begroot en loopt het weerstandsvermogen terug.

Rentabiliteit

De rentabiliteit wordt berekend over een gemiddelde periode van drie jaar. De verwachting is dat de rentabiliteit voor de driejaarsperiode 2016-2018 en 2017-2019 een negatief gemiddelde laat zien. Dit negatieve gemiddelde wordt wederom veroorzaakt door de inzet van de incidentele middelen uit het Herfstakkoord in 2013.

Liquiditeit (current ratio)

In 2015 is de current ratio toegenomen door het afsluiten van een langlopend krediet met de BNG Bank. Het ministerie van OCW hanteert een ratio van minimaal 0,75. Doordat eind 2016 opnieuw additioneel kapitaal zal worden aangetrokken, blijft de liquiditeitsratio van de vereniging in de komende jaren boven de gewenste streefwaarde.

Financiële buffer

Binnen de vereniging wordt niet actief gestuurd op de financiële buffer. Door het aantrekken van langlopend krediet is de financiële buffer in 2015 gestegen en zal deze ratio in 2016 verder stijgen. Door investeringen in het onderwijsproces en ontwikkelingen op het gebied van doordecentralisatie zal de financiële buffer in de daaropvolgende jaren dalen.

Debt service coverage ratio

Met het aangaan van een langlopend krediet bij de BNG Bank is er vanaf 2015 sprake van rentelasten en aflossingen. De BGN Bank vindt de debt service coverage ratio relevant. De BNG Bank verlangt een minimumwaarde van 1,2. Aan deze ratio wordt in 2015 ruimschoots voldaan. Door de stijging van de netto schuldenverplichting in de komende jaren zal de debt service coverage ratio in de komende jaren dalen. De ratio komt echter niet onder 1,2 en daarmee blijft de vereniging voldoen aan de voorwaarden.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)