Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Verslag ledenraad

De ledenraad is een onafhankelijk orgaan binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De samenstelling, taak, wijze van vergadering en de wijze van besluitvorming is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. De taak van de ledenraad omvat de controle en toezicht op het functioneren van de raad van toezicht, de besluitvorming over de benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de raad van toezicht, goedkeuring van het door de raad van toezicht voorgelegde jaarverslag en jaarrekening van de vereniging en de goedkeuring van voorstellen tot statutenwijziging, omzetting en ontbinding van de vereniging.

Samenstelling

De ledenraad bestaat uit afgevaardigden van de raden van advies en ouders van OMO leerlingen. Leden van de raden van advies worden gevraagd en benoemd op basis van zowel achtergrond en ervaring als persoonlijke eigenschappen en competenties. Op deze wijze is de maatschappelijke participatie binnen de school en de vereniging gewaarborgd. Personeelsleden, leerlingen en leden van de medezeggenschapsorganen kunnen niet plaatsnemen in de raden van advies.

De ledenraad kent twee (technisch) voorzitters. Zij zijn onafhankelijk en behoren derhalve niet tot de ledenraad, de raad van bestuur en/of de raad van toezicht. Tijdens de ledenraadvergadering van 18 juni 2015 is vastgesteld dat de voorzitter (Philip Eijlander) en plaatsvervangend voorzitter (Hans van Duijn) van de ledenraad, afscheid hebben genomen als rector magnifici van hun universiteiten. Tijdens de ledenraadvergadering zijn hun opvolgers Emile Aarts (Tilburg University) en Frank Baaijens (Technische Universiteit Eindhoven) tot voorzitter respectievelijk plaatsvervangend voorzitter benoemd. Zij zijn beiden benoemd voor een periode van 4 jaar.

Regionale bijeenkomsten

Het afgelopen jaar hebben de regiobijeenkomsten voor de leden van de raad van advies plaatsgevonden op 26 februari 2015 (Dr. Mollercollege, Waalwijk) en op 10 maart 2015 (Carolus Borromeus College, Helmond). De volgende thema’s zijn aan de orde gekomen: onderwijskundige ontwikkelingen, toezichtarrangementen, eindexamencijfers, bedrijfsvoering, nieuwe cao en huisvesting. De raad van toezicht heeft het voornemen om deze bijeenkomsten voort te zetten. Onderwerpen waar behoefte aan is, zullen aan de orde komen.

De ledenraadvergadering

Op 18 juni 2015 heeft de ledenraadvergadering plaatsgevonden. Naast het benoemen van de nieuwe voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de ledenraadvergadering werden onderstaande onderwerpen besproken.

Herbenoeming lid van de raad van toezicht
De heer Bob van Geffen is per 1 juli 2015 herbenoemd voor een periode van 4 jaar als lid van de raad van toezicht.*

Koers 2023
Er is uitgebreid gesproken over de nieuwe strategische visie van de organisatie, Koers 2023 genaamd (opvolger van Koers 2016).

Verenigingsbeleid 2014
Daarnaast heeft de voorzitter van de raad van toezicht, Pieter van Geel, het verenigingsbeleid over 2014 nader toegelicht. De volgende onderwerpen zijn hierbij aan bod gekomen: leerlingen en onderwijs (leerlingaantal en slagingspercentage), toezichtarrangementen, personeel (professionalisering en cao), bedrijfsvoering (solvabiliteit, weerstandsvermogen, liquiditeit en huisvestingsprojecten) en het verslag van de raad van toezicht.

Goedkeuring jaarverslag 2014
De ledenraad heeft het jaarverslag van 2014 goedgekeurd.

Blik op de toekomst
De voorzitter van de raad van bestuur heeft tijdens de ledenvergadering een blik op de toekomst geworpen. Hierin zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen: Koers 2023, OMO 100 jaar en de bedrijfsvoering.

* Zie voor de volledige samenstelling van de raad van toezicht het verslag van de raad van toezicht.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)