Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Op het niveau van de vereniging is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld die instemming- en adviesbevoegdheid heeft op bovenschoolse zaken. De GMR is een belangrijke gesprekspartner van de raad van bestuur als het gaat om beleid dat voor alle OMO-scholen geldt. Eens in de circa zes weken vindt formeel overleg plaats tussen de raad van bestuur en de GMR.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de GMR bestond in 2015 uit de volgende personen:

  • Voorzitter GMR: de heer Wil van der Vliet (personeel)

  • Vicevoorzitter / technisch voorzitter GMR: mevrouw Ine van Zon (ouder)

  • Secretaris GMR: de heer Willem Norbruis (personeel)

  • Vicevoorzitter: de heer Pieter Jordans (leerling)

Meer informatie over de GMR is terug te vinden op www.omo.nl onder Over ons / Organisatie / GMR.

Agenda van de GMR

Deze loopt parallel met de onderwerpen op de beleidsagenda van de raad van bestuur. De onderwerpen worden aan de GMR voorgelegd nadat deze in het CSO (collectief schoolleidersoverleg) zijn besproken.

Communicatie met de achterban

Deze verloopt via het digitale platform, genaamd MR Centraal. Hiermee onderhoudt de GMR contact met de MR-en als mede met de platforms personeel, ouders en leerlingen. Bovendien fungeert MR Centraal als elektronische werkomgeving voor alle medezeggenschapsorganen van de vereniging.

Het platform personeel komt zes keer per jaar bijeen rond één of meerdere thema’s zoals medezeggenschap, onderwijs, organisatie, personeelsbeleid en financieel beleid. De leden van het platform hebben de gelegenheid om te reageren naar aanleiding van conceptbeleidsstukken van de raad van bestuur. Bovendien wordt het platform gebruikt als een klankbord voor de vakcentrales.

Het afgelopen jaar hebben leden van de personeelsgeleding in april deelgenomen aan de landelijke onderwijsconferentie ‘De Staat van het Onderwijs’ te Ede en in november aan het jaarlijkse WMS Congres, georganiseerd door de Stichting Onderwijsgeschillen.

Om de medezeggenschap op de verschillende OMO-scholen te versterken is in samenwerking met de AOB, CNVO en FVOV door enkele leden van de personeelsgeleding een MR serviceteam in het leven geroepen. Van deze dienstverlening is door een aantal MR’s al dankbaar gebruikt gemaakt. Tegelijkertijd krijgt de (P)GMR met deze bezoeken ook meer inzicht in de situaties, ontwikkelingen en activiteiten van de afzonderlijke OMO-scholen.

Bovendien heeft de personeelsgeleding van de GMR in samenwerking met AOB in het najaar een informatieve en drukbezochte scholingsavond georganiseerd voor ervaren en minder ervaren ouders, leerlingen en personeelsleden uit de verschillende MR’s.

OMO MR Congres

Een bijzondere plaats neemt het jaarlijkse OMO MR Congres in. Alweer voor de elfde keer werd in maart 2015 deze bijeenkomst, in samenwerking met de raad van bestuur, gehouden. In plenaire presentaties en een drietal ronden met workshops konden de leden van alle OMO MR’s kennis nemen van een groot aantal actuele onderwijszaken. Eugène Bernard, voorzitter van de raad van bestuur, presenteerde de laatste ontwikkelingen binnen de vereniging. De afsluiting van het congres was in handen van Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeem-therapeut. Hij bracht op illustratieve wijze het belang van samenwerking tussen de medezeggenschapsraad en de schoolleiding onder de aandacht.

Netwerk GMR

De personeelsgeleding van de GMR participeert in een landelijk overlegorgaan (VOCL) van de GMR’s van vier grotere schoolbesturen,: Limburgs Voortgezet Onderwijs, Ons Middelbaar Onderwijs, Carmel en Lucas. Hiermee treedt de personeelsgeleding in contact met vakcentrales, VO-raad, onderwijsinspectie, Ministerie van Onderwijs en leden van de vaste Kamercommissie van onderwijs.

OMO GMR en raad van toezicht

Een aantal vertegenwoordigers van de GMR is betrokken geweest bij de formulering van de profielschets voor het nieuwe lid van de raad van bestuur.

In december is met de raad van toezicht gesproken over actuele bovenschoolse onderwijszaken: het in stand houden van regionaal onderwijsaanbod en het opbrengstgericht leren.

Koers 2023

In het kader van het ontwikkelen van een nieuw koersdocument voor de vereniging, Koers 2023, zijn ouders, leerlingen en personeelsleden betrokken geweest bij de eerste oriënterende gesprekken.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)