Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Balans – VORDERINGEN

Vorderingen

31 december 2015

 

31 december 2014

      

Debiteuren

 

753

  

1.550

OCW

 

-

  

-

Leerlingen

 

1.218

  

860

Overige overheden

 

5.269

  

1.796

      

Personeel

25

  

7

 

Overige

1.286

  

1.938

 

Overige vorderingen

 

1.311

  

1.945

      

Vooruitbetaalde kosten

6.429

  

5.145

 

Verstrekte voorschotten

-

  

-

 

Overige

-

  

-

 

Overlopende activa

 

6.429

  

5.145

Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid

 

-

  

-

      
  

14.981

  

11.296

(bedragen x 1.000 euro)

Debiteuren

Ultimo 2014 was een vordering van 0,8 miljoen euro opgenomen wegens de verkoop van een stuk grond aan de Jan van Cuijkstraat in Cuijk aan een projectontwikkelaar. Dit bedrag is in 2015 ontvangen. De overige debiteuren betreffen voornamelijk vorderingen inzake samenwerkingsverbanden en detacheringen.

OCW

Ultimo 2015 is er geen vordering op het ministerie van OCW. Alle toegekende subsidies zijn ontvangen.

Leerlingen

Het betreft hier de vorderingen op ouders van leerlingen inzake de vrijwillige ouderbijdrage, bijdragen in reizen en excursies en bijdragen lesmaterialen.

Overige overheden

De vorderingen op gemeentes betreffen voornamelijk bijdrages in bouwprojecten (4,4 miljoen euro), doordecentralisatievergoedingen (0,7 miljoen euro), huurvergoedingen en ID banen (0,2 miljoen euro).

Overige vorderingen

De overige vorderingen betreffen met name nog te ontvangen bedragen van derden, nog te verrekenen bedragen met derden en terug te vorderen btw.

Overlopende activa

De post overlopende activa bestaat voornamelijk uit in het huidige verslagjaar verrichte betalingen, waarvan de kosten verantwoord worden in het volgende verslagjaar. Het betreft hier bijvoorbeeld de jaarlijkse betaling van contributies, licenties, contracten en de huurkosten, die betaald zijn aan distributeurs van leermiddelen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)