Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Balans – KORTLOPENDE SCHULDEN

Kortlopende schulden

31 december 2015

 

31 december 2014

      

Kredietinstellingen

 

1.875

  

32.918

Vooruitontvangen termijnen

 

-

  

-

Crediteuren

 

15.637

  

7.450

OCW

 

99

  

99

      

Loonheffing

17.157

  

16.364

 

Omzetbelasting

200

  

165

 

Premies sociale verzekeringen

-

  

-

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

17.357

  

16.529

      

Schulden terzake van pensioenen

 

4.394

  

5.074

      

Werk door derden

-

  

-

 

Overige

4.528

  

4.429

 

Overige kortlopende schulden

 

4.528

  

4.429

      

Subsidies OCW niet-geoormerkt

3.553

  

4.573

 

Subsidies OCW geoormerkt

24

  

6

 

Vooruitontv. investeringssubsidies

35.948

  

17.468

 

Vooruitontv. bedragen

5.309

  

4.815

 

Vakantiegeld- en dagen

12.634

  

12.179

 

Eindeschooljaarsuitkering

295

  

306

 

Bindingstoelage

1.291

  

1.257

 

Rente

-

  

-

 

Overige

43

  

24

 

Overlopende passiva

 

59.097

  

40.628

      
  

102.987

  

107.127

  (bedragen x 1.000 euro)

  Kredietinstellingen

  Met ingang van 1 maart 2012 is een overeenkomst gesloten met het ministerie van Financiën ten behoeve van de voorfinanciering van grootschalige nieuwbouwprojecten binnen gemeenten waar sprake is van doordecentralisatie (“schatkistbankieren”). Bij het schatkistbankieren staat het geld op een eigen rekeningcourant bij het ministerie van Financiën. Het dagelijkse betalingsverkeer loopt via de Rabobank. Dagelijks vindt er een volledige egalisatie plaats tussen de hoofdbetaalrekening en de rekeningcourant bij het ministerie van Financiën. Hierdoor is er nooit sprake van een renteverrekening tussen OMO en de Rabobank. Saldi van individuele betaalrekeningen blijven herleidbaar. Rood staan bij het ministerie van Financiën is geoorloofd tot maximaal 10% van de publieke jaaromzet, te weten 48,4 miljoen euro.

  Aan het einde van 2014 was sprake van een negatieve rekeningcourant positie van 33,1 miljoen euro. De rentebasis van deze kredietfaciliteit is gebaseerd op het EONIA-tarief. (De EONIA (Euro OverNight Index Average) is het eendaags-renteniveau voor het eurogebied en daarmee gekoppeld aan de geldmarkt. Op deze rentebasis is een opslag van toepassing van 0,25%. Het gemiddelde tarief in 2015 bedroeg 0,15% (jaarbasis, inclusief opslag).

  Door de aangegane hypothecaire lening bij de BNG bank van 45 miljoen euro is er eind 2015 geen sprake van roodstand.

  Eind 2015 is 1,9 miljoen euro als aflossingsverplichting voor komend jaar opgenomen als kortlopende schuld inzake kredietinstellingen.

  OCW

  Ultimo 2015 is er een schuld aan OCW van 0,1 miljoen euro in verband met in het verslagjaar aflopende geoormerkte subsidies met verrekeningsclausule, die nog niet geheel besteed zijn. Voor een verdere toelichting op de aflopende geoormerkte subsidies met verrekeningsclausule wordt verwezen naar model G, onderdeel G2-A in bijlage 1.

  Overlopende passiva

  De overlopende passiva bestaan grotendeels uit in 2015 aangegane verplichtingen, waarvan de betaling in kalenderjaar 2016 zal plaatsvinden en uit baten, die in kalenderjaar 2016 moeten worden verantwoord, waarvan de vordering in 2015 is opgenomen. Het betreft hier bijvoorbeeld ouderbijdragen en huur van boeken.

  De niet-geoormerkte subsidies OCW hebben voor een bedrag van 1,2 miljoen euro betrekking op nog niet bestede subsidies, die tot en met verslagjaar 2015 zijn toegekend. Daarnaast is onder deze post een bedrag van 2,3 miljoen euro opgenomen in verband met vooruit ontvangen niet-geoormerkte subsidies OCW, die voor verslagjaar 2016 zijn toegekend.

  De vooruit ontvangen geoormerkte subsidies OCW hebben betrekking op nog niet bestede geoormerkte subsidies OCW met verrekeningsclausule. Voor een nadere toelichting op deze post wordt verwezen naar model G, onderdeel G2-B in bijlage 1.

  pagina opties

  Mijn OMO verslag (0)