Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Staat van baten en lasten – PERSONEELSLASTEN

Personeelslasten

2015

 

begroting 2015

 

2014

      

Brutolonen en salarissen

305.092

 

301.931

 

298.702

Sociale lasten

36.162

 

35.787

 

35.132

Pensioenpremies

38.656

 

38.256

 

44.010

Lonen en salarissen

379.910

 

375.974

 

377.844

      

Dotaties personele voorzieningen

2-

 

51-

 

835

Personeel niet in loondienst

20.039

 

17.137

 

17.735

Overig

9.169

 

10.859

 

8.944

Overige personele lasten

29.206

 

27.945

 

27.514

      

Af: Uitkeringen

2.357-

 

766-

 

2.281-

      
 

406.759

 

403.153

 

403.077

(bedragen x 1.000 euro)

De kosten van lonen en salarissen bedragen 379,9 miljoen euro en zijn daarmee 3,9 miljoen euro (1,0%) hoger uitgevallen dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door een hogere formatie dan begroot. Zie hiervoor ook onderstaande tabel.

Daarnaast zijn de kosten van inhuur van personeel niet in loondienst 2,9 miljoen euro hoger dan begroot. Hiertegenover staan hogere inkomsten bestaande uit uitkeringen van het UWV (1,6 miljoen euro).

Tenslotte zijn de overige personele lasten 1,7 miljoen euro lager dan begroot. Dit is met name een gevolg van lagere studielasten en lagere kosten voor personele activiteiten/vieringen.

Aantal personeelsleden op basis van fte’s

Het gemiddeld aantal personeelsleden over kalenderjaar 2015 op basis van full time equivalenten (fte) is in onderstaande tabel met de gegevens van 2014 en de begroting vergeleken:

Gemiddeld aantal personele fte's

2015

 

begroting 2015

 

2014

      

Directie

142

 

146

 

148

Onderwijs ondersteunend personeel (overig)

882

 

882

 

897

Overhead

1.024

 

1.028

 

1.045

      

Onderwijzend personeel

4.088

 

4.025

 

4.094

Onderwijs ondersteunend personeel (primair proces)

398

 

394

 

379

Onderwijs proces

4.486

 

4.419

 

4.473

      

Totaal

5.510

 

5.447

 

5.518

In 2015 is het gemiddelde aantal fte’s met 63 fte (1,2%) hoger dan de begroting. Afgesproken is de middelen uit het Herfstakkoord 2013, die reeds als baten zijn verantwoord in 2013, de komende jaren extra in te zetten ten behoeve van het onderwijs.

In bijlage 8 zijn meerdere personele kerngegevens grafisch weergegeven.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)