Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Bijlage 8: Personeel in cijfers

In deze bijlage worden enkele personele kengetallen van 2015 grafisch gepresenteerd in relatie tot voorgaande jaren. Onder elke grafiek staat een korte toelichting.

1. Samenstelling personeelsbestand

Achtereenvolgens worden de cijfers van het totale personeelsbestand van Ons Middelbaar Onderwijs en de instroom- en uitstroomgegevens weergegeven.

1.1. Grootte personeelsbestand

Het totaal aantal personeelsleden dat in 2015 in dienst is, is gedaald opzichte van 2014. Het betreft een autonome daling van het totaal aantal personeelsleden. De afname in 2014 was voornamelijk het gevolg van de bestuursoverdracht van het Lyceum Bisschop Bekkers aan de Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs. De toename van 2009 naar 2010 werd veroorzaakt door de komst van het Hervion College. Afgelopen jaar zijn er geen nieuwe scholen toegetreden tot Ons Middelbaar Onderwijs.

1.2 In- en uitstroomgegevens

Het betreft het totaal aantal personen (inclusief bureau en raad van bestuur) dat in dienst is getreden of uit dienst is gegaan, maar ook uitbreidingen of inkortingen van de betrekkingsomvang bij de vereniging.

2. Verdeling naar categorieën

Achtereenvolgens wordt een aantal grafieken weergegeven die betrekking hebben op de verdeling van het personeelsbestand naar diverse categorieën. Het betreft:

1. uitsplitsing naar leeftijdscategorieën;

2. verdeling in fulltime en parttime aanstellingen;

3. vaste en tijdelijk aanstellingen;

4. verhouding docenten in LB, LC en LD/LE ( functiemix);

5. verdeling man en vrouw;

6. verdeling naar vrouw en man in leidinggevende posities.

2.1 Leeftijdsverdeling totale personeelsbestand

De trend dat de gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand hoger wordt, zette zich ook in 2015 voort. De toename van het aantal 60 plussers wordt mede veroorzaakt door aanpassingen in de wet- en pensioenregelgeving waardoor steeds later gebruik gemaakt wordt van ABP Keuzepensioen.

2.2 Verdeling fulltime/parttime

2.3 Soort dienstverband

2.4 Verhouding LB / LC / LD-LE personeel (functiemix)

Voor de berekening van de verhouding van de LB-LC-LD/LE categorieën zijn de definities gebruikt zoals die bij de regeling functiemix gelden, waarbij de salarisschaal leidend is. Personen met een salarisgarantie worden geteld in de categorie waarop het salaris daadwerkelijk wordt gebaseerd.

De verhouding van de LB, LC en LD/LE formatie laat in 2015 een daling zien van de percentages. Door de landelijke regelgeving in 2014 is de beoogde streefformatie vervangen door een maatwerkafspraak functiemix, die op basis van beschikbare middelen is vastgesteld. De huidige bezetting in 2015 van de formatie LB-LC en LD/LE is hoger dan de oorspronkelijke maatwerkafspraak functiemix. In 2015 beweegt de feitelijke formatie meer in de richting van de maatwerkafspraken.

2.5 Verhouding man-vrouw

2.6 Man-vrouw in leidinggevende posities

3. Overig

Naast de verdeling van het personeelbestand in categorieën zijn kengetallen vastgesteld op basis van arbeidsvoorwaardelijke regelingen, zoals:

  1. gebruik regeling duurzame inzetbaarheid OMO, gebruik deelname 63+regeling en gebruik overgangsrecht OSR

  2. gebruik overgangsrecht Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen (BAPO)

  3. gebruik ouderschapsverlof

  4. aantal LIO-ers/stagiaires

3.1 Regeling duurzame inzetbaarheid OMO/deelname 63+-regeling/overgangsOSR

Regeling duurzame inzetbaarheid

Op basis van de CAO OMO, hoofdstuk F, bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de regeling duurzame inzetbaarheid. Elk personeelslid van 57 jaar en ouder heeft tot de pensioenleeftijd van 67 jaar recht op verlaging van de jaartaak met 10% tegen een eigen bijdrage van 30%. Voor de categorie OOP in de loonschalen 1 t/m 8 geldt een eigen bijdrage van 20%. Door de omvang van het overgangsrecht OSR is het aantal deelnemers duurzame inzetbaarheid nog gering. De verwachting is dat de deelname de komende jaren zal toenemen.

Deelname regeling 63+

Per 1 augustus 2015 is het mogelijk om gebruik te maken van de zogenaamde 63+-regeling. Dit betekent dat, onder voorwaarden, een personeelslid voor 0,2 fte taakvermindering krijgt als hij voor 0,2 fte ontslag neemt. Voor de teruggang in fte kan hij gebruik maken van het ABP Keuzepensioen. Door het verlof en ontslag ontstaat er 0,4 fte vacatureruimte die ingezet kan worden om werkgelegenheid te creëren voor jonge werknemers. In 2015 hebben 112 personeelsleden gebruik gemaakt van deze regeling.

Overgangsrecht OMO Seniorenregeling (overgangsrecht OSR)

Door de nieuwe regeling duurzame inzetbaarheid per 1 augustus 2015 geldt dat, onder voorwaarden, de nog niet genoten OSR als overgangsrecht OSR opgenomen kan worden. Ook voor de categorie 52 tot 57 jaar geldt, onder voorwaarden, een overgangsrecht OSR. In voorkomende gevallen is ook een eigen bijdrage van toepassing, conform de regeling duurzame inzetbaarheid.

3.2 Overgangsrecht Bevordering ArbeidsParticipatie Onderwijs (BAPO)

Voor personeelsleden van 52 jaar en ouder is op basis van de CAO OMO nog het overgangsrecht BAPO mogelijk. Voor 170 (vanaf 52 jaar) of 340 (vanaf 56 jaar) klokuren per jaar kan werktijdverkorting worden ‘gekocht’. In het verleden is dit overgangsrecht onderdeel geweest van de afspraken omtrent arbeidsvoorwaarden op het moment dat scholen zijn overgekomen naar OMO. Dit overgangsrecht neemt elk jaar in omvang af.

3.3 Gebruik ouderschapsverlof

Op basis van de CAO OMO bestaat de mogelijkheid om betaald ouderschapsverlof op te nemen. Het recht op ouderschapsverlof op basis van de Wet Arbeid en Zorg is eveneens onderdeel van de CAO OMO. De kengetallen geven het aantal personen aan dat in het kalenderjaar 2015 gebruik heeft gemaakt van de regeling betaald ouderschapsverlof.

3.4 Aantal LIO-ers/stagiaires

4. Ziekteverzuimcijfers

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)