Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 17 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Balans – MATERIËLE VASTE ACTIVA

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

Balans – FINANCIËLE VASTE ACTIVA

De overige vorderingen bestaan uit verstrekte leningen aan medewerkers van OMO, met name in het kader van deelneming aan de Stichting OMO Fonds.

Balans – VORDERINGEN

Ultimo 2014 was een vordering van 0,8 miljoen euro opgenomen wegens de verkoop van een stuk grond aan de Jan van Cuijkstraat in Cuijk aan een projectontwikkelaar. Dit bedrag is in 2015 ontvangen.

Balans – LIQUIDE MIDDELEN

In het vorig verslagjaar heeft Ons Middelbaar Onderwijsgebruik gemaakt van de door het door het ministerie van Financiën verstrekte mogelijkheid om een negatieve positie in te nemen op de lopende rekening (“schatkistbankieren”).

Balans – EIGEN VERMOGEN

De mutaties in het eigen vermogen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Balans – VOORZIENINGEN

Conform de CAO VO heeft het personeel bij het bereiken van een jubileumdatum aanspraak op een jubileumgratificatie. Deze bedraagt bij een 25-jarig dienstverband 50% en bij een 40-jarig dienstverband 100% van het maandsalaris.

Balans – LANGLOPENDE SCHULDEN

Ten behoeve van de financiering van nieuwbouwprojecten binnen gemeenten waar sprake is van doordecentralisatie zijn in 2015 een zestal hypothecaire leningen afgesloten bij de BNG Bank voor een totaalbedrag van 45,0 miljoen euro tegen een

Balans – KORTLOPENDE SCHULDEN

Met ingang van 1 maart 2012 is een overeenkomst gesloten met het ministerie van Financiën ten behoeve van de voorfinanciering van grootschalige nieuwbouwprojecten binnen gemeenten waar sprake is van doordecentralisatie (“schatkistbankieren”).

Balans – NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Eind 2015 heeft de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs een vordering op het ministerie van OCW ten bedrage van 28,6 miljoen euro (eind 2014: 27,7 miljoen euro).

Staat van baten en lasten – RIJKSBIJDRAGEN

De gerealiseerde (normatieve) rijksbijdrage OCW bedraagt in het verslagjaar 451,2 miljoen euro. De rijksbijdrage OCW maakt daarmee 87,4% uit van de totale baten in 2015 (88,0% in 2014) en is 11,6 miljoen euro (2,6%) hoger dan begroot.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)