Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 8 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Staat van baten en lasten – RIJKSBIJDRAGEN

De gerealiseerde (normatieve) rijksbijdrage OCW bedraagt in het verslagjaar 451,2 miljoen euro. De rijksbijdrage OCW maakt daarmee 87,4% uit van de totale baten in 2015 (88,0% in 2014) en is 11,6 miljoen euro (2,6%) hoger dan begroot.

Staat van baten en lasten – OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN EN –SUBSIDIES

De gemeentelijke bijdragen en subsidies bestaan grotendeels uit inkomsten vanwege afgesloten doordecentralisatieovereenkomsten.

Staat van baten en lasten – OVERIGE BATEN

De gerealiseerde bijdragen van ouders en leerlingen voor een bedrag van 10,5 miljoen euro is 4,6% hoger dan de begroting.

Staat van baten en lasten – PERSONEELSLASTEN

De kosten van lonen en salarissen bedragen 379,9 miljoen euro en zijn daarmee 3,9 miljoen euro (1,0%) hoger uitgevallen dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door een hogere formatie dan begroot. Zie hiervoor ook onderstaande tabel.

Staat van baten en lasten – AFSCHRIJVINGEN

De afschrijvingen over de materiële vaste activa bedragen 17,5 miljoen euro. Ten opzichte van de begroting zijn de gerealiseerde afschrijvingen 0,2 miljoen euro hoger (1,2%).

Staat van baten en lasten – HUISVESTINGSLASTEN

De huisvestingslasten bedragen 22,2 miljoen euro en zijn daarmee 0,8% hoger dan de begroting. Tegenover lagere lasten voor energie en water staan hogere huurlasten en hogere gemeentelijke heffingen.

Staat van baten en lasten – OVERIGE LASTEN

De administratie- en beheerslasten zijn 0,5 miljoen euro lager dan begroot.

Staat van baten en lasten – FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

In 2014 zijn de effecten van het OMO fonds verkocht. Er is toen een koersresultaat gerealiseerd van 0,6 miljoen euro.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)