Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 13 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Voorwoord

De vereniging heeft op veel fronten een goed jaar achter de rug. Wanneer we de resultaten vergelijken met de landelijke resultaten in de benchmark mogen we meer dan tevreden zijn.

Beleidsvoornemens en accenten 2016-2019

Sinds de oprichting van de vereniging in 1916 is het uitgangspunt van OMO de combinatie van traditie en innovatie voortzetten naar de toekomst toe. Op beide uitgangspunten is de vereniging succesvol gebleken.

Balans 2015-2019

Bovenstaande tabel toont de verwachte balans voor de komende jaren op basis van de meerjarenbegroting 2016-2019 en de meerjarenliquiditeitsprognose. De langlopende schulden zullen in 2016 naar verwachting met circa 66 miljoen euro stijgen.

Ontwikkeling financiële kengetallen

Het onderstaande overzicht geeft een samenvatting van de financiële kengetallen van 2015 tot en met 2019. Als referentiekader zijn de meest recente interne en externe criteria weergegeven.

Exploitatiebegroting 2016-2019

Hierboven is de geconsolideerde begroting over de periode 2016-2019 weergegeven. De negatieve begrotingsresultaten komen voort uit de extra middelen uit het Herfstakkoord in 2013, die in de komende jaren ingezet worden ten behoeve van het onderwijs.

Risico’s en onzekerheden – Herbezetting medewerkers

Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd verlaat een groot aantal medewerkers op korte termijn de scholen. Er is zorg over de wijze waarop kennis en expertise in de scholen kan worden behouden.

Risico’s en onzekerheden – Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de wetswijziging op passend onderwijs ingegaan. De verschillende wijzigingen worden hieronder toegelicht.

Risico’s en onzekerheden – Korte termijn handelen overheid

De vereniging loopt het risico dat wet- en regelgeving worden aangepast door de overheid.

Risico’s en onzekerheden – Loonkosten

De cao-onderhandelingen voor het vo duren voort. Op 10 juli 2015 is een loonruimteovereenkomst gesloten tussen drie vakcentrales en de overheidswerkgevers, waaronder de werkgevers in het onderwijs.

Risico’s en onzekerheden – Taakstellingen

In de verschillende begrotingen is aangegeven dat, enerzijds het totaal aan overheidsbezuinigingen, zoals die grotendeels zijn vastgelegd in de financiële kaders, en anderzijds de ontwikkeling van leerlingenaantallen, de exploitatie onder druk zet.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)